Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab?

Nii on põhjuseks ka väikelaste kasvatamisest tulenevad tööelu katkestused ning erinev eriala ja seega ka hariduse valik.

Soolane palgalõhe | Statistikablogi

. Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab. Soolise palgalõhe uuring viidi läbi Sotsiaalministeeriumi tellimisel ja rahastamisel. Kui naiste puhul mängib enam rolli haridustase, siis meeste puhul sõltub palk enam sellest, millise eriala nad on omandanud. Erinevate gruppide lõikes on see kõrgeim madala haridustasemega, abielus või vabaabielus olevate inimeste seas ja levinud pigem erasektoris.

Sooline palgalõhe Eestis on põhjendamatu -

. Oluline palgalõhet seletav tegur on ka inimeste koondumine erinevatele tegevusaladele ehk segregatsioon. Odavaima tagasimakse intressiga SMS laen laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes. Sellisena on tegemist lahendatava probleemiga. võimaliku palgalõhe põhjuseks on väga keeruline üheselt väita, mis seda põhjustab. Seetõttu on siiani vajalik erinvaid tööturu gruppe analüüsivad uuringud, et leida kinnitust erinevatele spekulatsioonidele, mis võiks olla diskrimineerimise põhjuseks või. Teisalt nähakse palgaerinevuste põhjuseid ühiskonna poolt tingituna, millisena on see seotud laiema diskrimineerimise, aga ka nt klaaslae efekti ja kollektiivsete läbirääkimiste tulemusena. Jaga Säutsu Jaga Jaga Saada Hoolimata sellest, et soolist palgalõhet on küllaltki lihtne defineerida, ei ole sugugi lihtne ja ühene selle mõõtmine ning põhjuste välja selgitamine. Kuigi selle abil on võimalik seletada suurt osa palgalõhest, ei saa segregatsiooniga põhjendada näiteks naiste vähesust juhtide seas. Uuringu käigus leiti, et Eestis kasvas sooline palgalõhe sajandi esimesel kümnendi jooksul enam kui veerandi võrra.

EESTI- JA VENEKEELSETE PALGALÕHE. -

. Projekt viidi läbi koostöös Eesti Rakendusuuringute Keskusega CENTAR.

Varasemate uuringute alusel võib järeldada, et palgaerinevuste põhjuseks on erinevused ametikohtadel ja -positsioonidel, väiksem töökogemus ja madalam koormus. Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab?

Märkused