Laenu võtmisel on eelkõige vajalik mõelda sellele, kas laenumakseid on võimalik edaspidi igakuiselt teha

Niteks on panku, kes laenutingimustes on ette ninud viksema oma-finantseeringu nude neile kin-nisvaraobjektidele, mis on ku-ni kahe aasta vanused. Ja kuna tavaliselt on rikorte-ris olemas nii esiku- kui ka k-gimbel, ei tule selle soetami-sele tiendavalt kulutada. Thtajalisele hoiusele ld-juhul regulaarseid sissemakseid teha ei saa ning mida pikemaks ajaks oma raha hoiustad, seda suurem on ldjuhul intress. Seda, kas sa saad oma raha ka vahepeal kasuta-da, pead pangast jrele uuri-ma. Laenu võtmisel on eelkõige vajalik mõelda sellele, kas laenumakseid on võimalik edaspidi igakuiselt teha. Kinnistul tiik, mille kaldale rajatud kaminaga grillimisnurk ja suitsuahi. rilepingu sl-mimiseks peab kontol olema he kuni kolme kuu risum-ma, kinnisvara ostmine seevas-tu toob endaga kaasa mitmeid hekordseid vljaminekuid, mis sltuvalt slmitavatest kok-kulepetest jvad kmne kuni kahekmne protsendi vahele ostetava vara hinnast. Kavas on vl-ja ehitada Spruse silla paa-disadam koos tanklaga, Su-pilinna ja Ranna pst paadisa-dam. Kuna odavat laenura-ha tulemas pole, siis buumi ja suurt hinnatusu ei tule, ak-tiivsemaks muutub aga ri-turg. Korterid makse musta karbi kujul.Korterite planeering on muu-detud avatumaks, kamina- vi ahjuvimalus. Samal ajal niteks kui soovitakse ootamatult kasuta-da pensionisambasse kogutud raha, tuleb sellelt tasuda tulu-maks. Seega, vaatamata kahane-vale vakantsusele ja kasvavate-le rendimradele ei kiirusta arendajad Tallinnas uute pro-jektide kivitamisega ehitus-hindade kasvu tttu. Igati mistetav on soov, et ko-du oleks just selline nagu oma-nikule meeldib, aga ainult os-tetud kodus ollakse vaba selle kujundamisel ja remontimi-sel. Kas te-hinguaktiivsus on Tallinna kinnisvaraturu jaoks vike vi piisav, see sltub nagu teistegi Eesti majandusnitajate puhul vrdlusbaasist. Selline leping kaitseb kodur-nikku hinnatusude eest. Li-saks on eluruumi r kibe-maksuvaba.Oma kodu otsides tasub seega melda nii rimise kui ostmise peale. tiskelder, abihooned, puur-kaev, kamin, signalisatsioon.Kinnistu haljastatud, istutatud noored viljapuud. Niteks saab vabalt otsustada seda, millises laste-aias vi koolis laps kima hak-kab.Sobib liikuvale inimesele Kuid ka rimisel on omad eelised. Mlemal on omad eelised, lplik otsus tuleb aga teha endal. Pole ohtu, et saaksid kulutada rohkem, kui rahakotist vtta on. Neljandaks vib vlja tuua, et oma kodu ostmine thendab automaatselt plaani alustada raha sstmist ja kogumist nel-jandasse pensionisambasse. Kinnisvaralaenud on mõeldud taotlemiseks nii erakliendile kui ka ettevõtetele. Kui soovid oma esmase sis-semakse suurust vhendada, on teatud sihtgruppidel noo-red pered ja noored spetsialis-tid vimalik kasutada KredE-xi eluasemelaenu kendust. Tahtsime uurida ka inimeste hinnanguid ja hoiakuid sel-gus, et valdavalt suhtuvad ini-mesed renoveerimisse positiiv-selt, kll aga ollakse ebakind-lad tuleviku suhtes ning seett-tu ei tormata vga kiirelt reno-veerimistdega alustama. Tulevikus viks sellest saada lineaarpark ehk pargiks mber ehitatud tnav. Seejuures tuleb pe-riooditi esinevaid hindade kikumisi pidada normaal-seks. Intress on ldjuhul vik-sem kui thtajalisel hoiusel.Kogumishoius on kindla thtajaga hoius, kuhu maksad teatud summa sisse ning edas-pidi saad regulaarselt raha juurde kanda. aastal jtka-sid ehitushinnad tus-mist ja praegusel hin-natasemel ei ole uu-te ripindade aren-damine majandusli-kult mttekas, sest finantseerimine on keerukas ja ma-jandusperspektiiv ebakindel. See vib olla niteks korter, eramu vi muu kinnisvara, mis ei pea kuuluma sulle. Unistus oma ko-dust on paljude jaoks aga muu-tunud ebamugavaks teemaks, mida muutunud majandusklii-mas endale lubada ei saa. See omakorda vimaldab tingimuste osas iga aasta lbi rkida. В связи с плановым обслуживанием в работе интернет-банка Swedbank будут отмечаться нарушения. Sea eesmrk, kui palju sa igakuiselt krvale paned, et teatud ajaks summa kokku saa-da. Kolmandaks on makstud r kulutatud raha. Viimaste aastatega on kodu rivate leib-kondade arv pidevalt kasvanud.ingmAr sAksingLVM Kinnisvara juhatuse liigeO ma kodu ostmine pole mingil juhul odav ja vajab tava-liselt ka eluasemelaenu kohus-tuste vtmist. Selliseid vabu krunte jb aga aina vhemaks.Uusarenduste puhul on ki-ge muu krval heks oluliseks nansiks aina kallinev ehitus-hind, mistttu tuleb pidevalt analsida majanduskesk-konda ja oma projektide so-bitamist sellesse. Elades hes piirkonnas pikemat aega vi-maldab see osaleda elukesk-konna kujundamisel, samuti vimaldab see elukorraldust planeerida. Int-ress on ldjuhul viksem kui thtajalisel hoiusel.

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika hendriikide.

. Oma kodu loob stabiilsustEsimesena vib vlja tuua maksusoodustused. Ehitada tuleb veel ks uus gmnaasiumi-hoone. Energia sstmiseks ja valg-linnastumise vltimiseks tu-leb tsta linnakeskkonna konkurentsivimet, pakku-des inimestele atraktiivset ja nende vajadusi arvestavat avalikku ruumi. Kokku saatis Tartu linn siseministeeriumile ni-mistu kmnest investeerin-gust, millele soovitakse Eu-roopa Liidu fondidelt vi rii-gilt kaasrahastust.Sel kmnendil tuleb Tartus ehitada niteks kuus uut las-teaeda. Pris oma kodu soetamise juures on thtis ka ennustata-vus laenumaksed on erine-valt rist pikemas perioodis ette teada ning raha odavnedes on neid lihtsam tasuda. Eluasemelaenuga ko-du soetanud perel see vima-lus puudub. Vastus ksimusele, kas oma kodu osta vi rida, sl-tub paljudest asjaoludest. Neljandaks vi-maldab rikorteris elamine ssta. aasta tehingute me-diaanhinna vrdlus. Selleks tasub koostada pere-eelarve kui ned, millele tpselt kulutad, leiad les ka vljaminekud, mi-da on edaspidi vimalik vhen-dada vi millest tielikult loo-buda. Nagu eespool sai mrgitud on enamikul juhtudel, kui elukoh-ta makse, laekuv raha mak-suvaba.

Praeguste ritasemete juures on vrdvrse kinnisva-ra rimine ostmisest odavam.. Loodame, et Eesti Energia teeb hletus-tulemustest omad jreldu-sed, koduomanike meelepa-ha on plvinud nii plaanitud lbipaistmatud tariifitusud, puudulik kliendisuhtlus kui ka pikad elektrikatkestused, tles Vrk. Lisaks sellele on hea sstunipp kaardiga maksmise asemel sularaha kasutamine: arvuta vlja, kui palju sul ni-teks ndalas raha vaja lheb, vta see summa vlja ning jta pangakaardid koju. Just paaril viimasel aas-tal on turule lisandunud hoog-sasti ripakkumisi, mis kik jrjest endale soovijad leiavad. Restaureerimise ki-gus on ldjoontes silitatud hoonestuse ajaloolised gabarii-did ja maht. Mtle, kas sul on vimalu-si oma sissetuleku suurendami-seks kki saad leida niteks li-satd. Interjrides, nii korterites kui alumiste korrus-te restoraniruumides, on sili-tatud ja eksponeeritud rohkes-ti keskaegseid ehitusdetaile. Suurettevtted, mis mdunud aasta alguses olid valmis oma tootmist laiendama, on otsu-seid edasi lkanud.Ootame stabiilsustMitmetes aastalpuksitlus-tes soovisid inimesed uuelt aas-talt rahulikku kulgemist ja sta-biilsust. Ndseks on riturul jrjest enam levinud ka rilepingud, kus r sisaldab mitmeid kr-valkulusid ning teatud juhtu-del isegi kiki krvalkulusid. Kogu Seminari tnav peaks sellega saama uue no, tekib lineaarpark koos histu-te kompleksse renoveerimise-ga. Tsi, selline sstmis-plaan eeldab head enesedist-sipliini.Viiendaks eeliseks on kodu kttesaadavus. Seminari t-nava arendusse kaasati arhitek-tide krval ka sotsioloogid. Laenu võtmisel on eelkõige vajalik mõelda sellele, kas laenumakseid on võimalik edaspidi igakuiselt teha. Plaanitakse nii uute elamute ehitamist kui ka vana-de, arhitektuuriliselt vrtusli-ke majade taastamist. Linnaliini bussipeatused mnesaja meetri kaugusel. Vga pikka aega oli pakkumiste sta-tistika jrgi Eestis rituru osa-kaal kolm kuni viis protsenti, viimaste aastate numbrid on seda osakaalu aga tstnud km-ne kuni kaheteistkmne prot-sendini. Kuigi vahepealsetel buumiaas-tatel on maju, eriti Tallinnast vljapoole, arendatud arvesta-taval hulgal, siis paraku ei ra-hulda nende asukoht ja kvali-teet varasemast nudlikumat ostjat. Viimase viieteist-kmne aasta jook-sul on kinnisvara keskmine tehingu-vrtus kasvanud keskmiselt viiskm-mend protsenti. Varem polnud renoveerimise juures arhitektid kaasa lnud, aga meie pakkusimegi vima-lust majad mitte ainult soojust-pidavaks, vaid ka ilusaks ja lin-naruumi sobivaks muuta. Parkimine kinnises tkkepuuga eraldatud hoovis. Ka pakkumiste arv viimasel kolmel aastal on psinud suh-teliselt stabiilsena. Jtkub ka Emaje kalda-kindlustuste, kallasradade ja promenaadide rajamine ning jele sildumisrajatiste, paa-disadamate ja lodjakoja vl-jaarendamine. Reageeringud olid erinevad, kneles linnapea. Kodu rimise kasuks rkiva-te argumentide nimekiri on sa-ma pikk kui endale ostetud ko-du eeliste oma.Esiteks on ritud kodu hooldusvaba, sest kinnisvara rides ei pea tegelema hool-dus- ja remonttdega. Maksuvabastust ei rakendata aga rohkem kui he vrandamise suhtes kahe aasta jooksul.Teiseks on kinnisvara pika-ajalise, kuid stabiilse kasvuga investeering. Otsustavaks saab siin raha-puudus majahoidja ttasu on kllaltki vike, et moti-veerida niteks parimais aas-tais meest sellele tle asu-ma. Kuid ha enam avastatakse ostmi-se krval ka rimise v-lusid. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga elamukinnisvarale ja laenu võtmisel tuleb sõlmida tagatisvara kindlustusleping. Kui paar aastat tagasi oli vaba-de broopindade pakkumisi igas sektoris, siis ndseks leiab lepakkumist vaid vanemate, mnede B-, kuid suuremas osas C-klassi rihoonete turul.Tingituna vakantsuse v-henemisest on heade broo-pindade ritase hakanud tusma. Samal ajal ko-guneb aga laenumaksetest m-ne aasta jooksul mrkimisvr-ne omakapital. Tus tu-leb peamiselt kallimate objek-tide, uusarenduste ja kesklinna ning hinnatumate re-linna piirkondade kor-terite tttu. Semi-nari tnaval hakati pi-dama korterihistute kolmapevi ehk piknik-ke. Seminari tnav oma laiuses, pikkuses ja sirgjoonelisuses on arhitektide Kadri Klementi, Karin Tugu, Aet Aderi, Diana Taalfeldi, Kai Sda, Kaidi isi, Mikk Meelaku ja Risto Parve hinnangul muljetavaldav ruum. Kokkuvtlikult on eramu-turg niisiis liikumas stabiilses, aeglase hinnatusuga tempos. Oluline on ka oma koduga kaasnev stabiilsus. Viimast juhul, kui maksuvabastuse aluseks on elu-ruumi kasutamine maksumaks-ja elukohana. Palju on mrgitud, et m-dunud aastal kasvasid keskmi-sest jukamate isikute ostud ja seoses sellega on tusnud hu-vi masu ajal vaibunud luk-suslike eramute vastu, mis omakorda on tstnud keskmist hinda. Pankade hinnangul ei thenda see siiski, et mullu sattus roh-kem inimesi rahalistesse raskustesse. Erinevate pankade hoiuste intresse ja muid tingi-musi saad vrrelda niteks tar-bijaveebi minuraha.ee hoiuste vrdlustabelis. Selle phjuseks on suhteliselt suur uusarenduste laojk relinnas ning ma-dal mgiaktiivsus. Seetttu saab ka rnikuna elada piir-konnas, mille ostmisest saab vaid unistada. Hoiuste intressid jvad kll ldjuhul inflatsioonile al-la, kuid siiski teenid rohkem, kui raha arvelduskontol hoi-des. Arendusprojekte tuleb ilmselt viksemas mahus, kuid need muutuvad ha kvaliteet-semaks. Linnapea snul saadi lbi viia Seminari tnava lineaarpargi arhitektuurikonkurss, kik piir-konna kuusteist maja said re-noveerimiseks sobivad arhitek-tuursed eskiisprojektid. Lisaks on rihindadel kalduvus tusta koos muu elu kallinemi-sega.Kuuendaks oma kodu eeli-seks viks vlja tuua vabaduse. SMS laenu reklaam pihus laen. Vrdlus buumi tipu-ga nitab enam kui kahekord-set tehingute arvu langust Har-jumaal. Erinevates pankades vi-vad tingimused erineda. Millised tingimused seejuu-res on niteks kui kiiresti pank sulle raha arvelduskon-tole kannab pead pangast tpselt jrele uurima. Eestist olid projekti tegevustesse kaa-satud Rakvere linnavalitsus, SA KredEx, Balti Korterihistute Liit ja Eesti Korterihistute Liit.Projekt ritas lahendada Eesti linnakeskkonnas laiema thendusega probleemi ehk siis kortermajade kompleksset re-noveerimist. Suurema omafi-nantseeringu olemasolu muu-dab sind panga jaoks ka usal-dusvrsemaks kliendiks, mil-lest tulenevalt on headel tingi-mustel laenusaamine tenoli-sem.Tpne omafinantseeringu suurus vib sltuda ostetava kinnisvara vanusest, asukohast ning seisukorrast. Kui midagi drastilist ei juhtu, siis tenoliselt alanud aastal just nii lhebki.Ka kinnisvaraturg elab sel aastal ilma suuremate vapus-tusteta. Muidugi vtab selgitus-t vga pikka aega ja arusaa-mad on erinevad. Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen. Samu-ti ei too avariid kaasa ootama-tuid kulusid. Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega. SEB kommunikatsioonijuht Silver Vohu lisas, et mullu lpetati ka mitme lae-nu pandiks olnud korteri vi suvila mk, kuna inimese maksevime paranes ning vlg tasutakse muul viisil. Iga maja sai piltlikult eldes ktte kausta kolme erineva arengu-mudeliga, milline just see ma-ja tervikuna tulevikus olla viks, ja inimestele see meel-dis, kneles linnapea.Jaadla snul tuli korteri-histutele teha pris palju sel-gitustd. Laenu taotlema Ava kalkulaator Tutvu laenutingimustega! Laenu summa Laenu periood Igakuine makse € Laenu taotlema Ülaltoodud laenutingimused on kuvatud tüüpnäitena, mis võivad erineda Sulle pakutavatest laenutingimustest. See-prast avastatakse ha enam ka kodu rimise vimalusi. Vii-maseks ei ole vheolulised ka maksuvabastused, mida kodu rides nautida saab, sest ld-juhul sisaldab r kinnisvara-ga seotud makse ja koormisi.

- Kasulik teada laenu võtmisel

. Olulised tegurid on hoone konstruktsioonid ja ar-hitektuur, kombineeritud ko-noomne kttessteem, haljas-tus jne. Kasutushoiuse puhul saad koguda vikeste summade kaupa ning endale sobival ajal ja summas hoiusele raha juur-de maksta. Ilmakuulus nide ja eeskuju selles vallas on New Yorgis asuv kunagisele raudteesillale rajatud High Linei park

Märkused