Laenuandjad märgivad intressi erinevalt – mõned märgivad laenupakkumise juurde kuuintressi, mõned aastase intressi, mõned panevad kirja krediidi kulukuse määra

Meetmete põhjendatus Maksupoliitika tingimuste põhjendus ei olnud järjepidevalt dokumenteeritud. Vaatamata muudatuste võimalikele negatiivsetele külgedele hinnati saadav kasu kahjust suuremaks. Paralleelselt liberaliseerimismeetmetega on alates teisest programmist pandud üha enam rõhku deklareerimata töö vastu võitlemisele ja aktiivsele tööturupoliitikale, mis on otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid auditis neid aspekte ei käsitletud. Kontrollikoja analüüsis keskenduti pangandussektori restruktureerimiseks ja rekapitaliseerimiseks võetud meetmetele ning juhtimise ja varade kvaliteediga, eriti viivislaenudega seotud reformidele. Kõik need punktid võetakse arvesse. Alandamine kajastab väga piiratud lühiajalisi likviidsusriske ja keskpika kuni pika perioodi maksevõime riske. Kreeka keskpank võtab eesmärgiks luua rakenduskava, milles sätestatakse täiendavad sammud, et parandada kogumist ja panna paika eesmärgid, et tagada tõhustatud vahendite tulemuslikum kasutamine. Kiirlaen on saanud küll rahvasuus üsna halva maigu külge, kuid nagu igal laenul, on ka sellel omad eelised ja miinused. Komisjoni jõupingutustest hoolimata ei paigutatud programmitingimusi Kreeka laiema majanduskasvu strateegia konteksti, mis oleks võinud olla programmide omast pikem. Samuti oli Kreeka asutustes tajutav soov säilitada senist olukorda ja vastuseis muudatustele. Seetõttu on vaja eristada programmide vahetuid ja keskpika perioodi eesmärke. Komisjon kehtestas programmide juhtimismenetlused peaaegu aasta pärast Kreeka esimese programmi käivitamist. Seejärel kiitis kolmanda programmi heaks nõukogu. Programmi koostamisele eelnes märkimisväärses mahus teadustöö, mis hõlmas nii aspekte, mida sooviti reformiga muuta, kui ka reformide prioriseerimise kriteeriumeid. Tasapisi tingimusi täpsustati. aastal olemas olnud AROPi suutlikkuse suurendamise projektid seotud programmi tingimustega ja mõned neist tühistati programmiperioodi jooksul. aastast paika pandud mehhanismidest. Kuigi komisjon ei suutnud esitada selles suhtes programmide kavandamise aluseks olevat analüüsi, osutusid teatavate tingimuste tähtajad lõpuks ülearu nõudlikuks ega võtnud arvesse rakendamissuutlikkust. läbivaatamises, hiljem ei ole seda kontrollitud. aasta augustini, mil käivitati ESMi programm. Arvestades eelarve konsolideerimise prioriteetsust, seati eelarve- ja struktuurireformid teatud järjestusse. Kui sul on näiteks auto, on üks võimalikest variantidest laen auto tagatisel. Kuna toona puudus raamistik, siis tuginesid komisjon ja eurorühm raamistikule ja metoodikale, mille oli välja töötanud IMF, rahvusvaheline organisatsioon, millel oli kõnealusel ajal mandaat ja kogemus selliste programmide elluviimiseks. läbivaatamises osaliselt täidetuks / täitmisel olevaks. Kasv suudetakse saavutada ainult siis, kui tegeletakse Kreeka riigile ja majandusele omaste süstemaatiliste ja struktuuriliste puudustega. Ta esitab selle hindamise kohta aruande. Täpploendi kolmas punkt: programmide elluviimisega hoiti ära finantssüsteemi kokkuvarisemine, mis oleks põhjustanud Kreeka riigi ja finantsstabiilsuse seisukohalt märksa rängemad tagajärjed. aastaks ühtegi fiskaalmeedet. Elektrooniliste maksuseadmete aktiivsem kasutamine eeldab, et maksuhaldur on varustatud tipptasemel IT-süsteemiga, mis aga Kreeka puhul ei olnud tõsi. Märkused olid aga sageli ebamäärased ega selgitanud rahastamispuudujäägi arvutuse ajakohastatud summades tehtud muudatusi. Riigi ametiasutused vastutavad varem kindlaks määratud ülesande kokkulepitud ulatuses täitmise eest. Vähem oluliste krediidiasutustega seotud järelevalve küsimusi kajastati finantssektori raamistikus, mis hõlmas kogu pangandussektori restruktureerimist, kui mitmed vähem olulised krediidiasutused olid saneeritud või likvideeritud. Näiteks: „täitmata”, „täitmisel”, „täitmata, edusamme on tehtud”, „täidetud ja täitmisel”, „osaliselt täidetud”, „suures osas täidetud” ja „hilinenud”. Hinnad ja töötus Hinnad ei muutunud kooskõlas programmi jaoks tehtud prognoosidega. ESMi raames on ette võetud pikaajalisi muudatusi ja neid on juba ellu viidud ESMi Kreeka käimasoleva kohandamisprogrammi kaudu. Krediidi kättesaadavuse vähenemise põhjused on mitmetahulised ja kajastavad krediiditurgude struktuurseid probleeme. Kõige olulisem võla suhtelisele suurenemisele kaasa aidanud tegur oli nominaalse SKP vähenemine. Esimesed reguleeritud kutsealadele ja teenuste direktiiviga seatud tingimused täitis Kreeka valitsus õigel ajal, kuid samas tekitas Kreeka ametiasutuste ebapiisav tahe kokkuvõttes viivitusi.

Eriaruanne: Komisjoni sekkumine Kreeka finantskriisi

. aastal tõstis ainult S&P Kreeka nelja suurima panga krediidireitingu tasemele CCC+. Rakendamine ja tulemused Kreeka avaliku halduse reformid saavutasid programmide eesmärgi vähendada kulusid. Tegevuskava ei rakendatud valitsuse koosseisu muutumise tõttu. Programmid andsid piisava strateegilise raamistiku avaliku halduse reformideks. Teda toetasid aruande koostamisel kabineti töötajad Daniel Costa de Magalhães, Ignacio García de Parada Miranda ja Simon Dennett, direktor Zacharias Kolias ning auditijuht Kamila Lepkowska. Prognooside võrdlev analüüs näitas üldiselt, et majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi prognooside täpsus oli võrreldav konkureerivate institutsioonide prognooside täpsusega. Soovituse täitmise tähtaeg: kohe, kui see on kohaldatav Programmide eesmärkide täitmine Kolmes makromajanduslikus kohandamisprogrammis osalemisega vältis Kreeka maksejõuetust. aasta eelarveandmete märkimisväärse muutmisega vähendasid turgude usaldust. Aruande koostas turgude reguleerimise ja konkurentsivõimelise majanduse valdkondade auditeerimise eest vastutav IV auditikoda. Piirangud EKP osalemise käsitlemisel Kooskõlas kontrollikoja volitusega auditeerida EKP tegevuse tõhusust, püüdis kontrollikoda uurida panga osalemist Kreeka makromajanduslikes kohandamisprogrammides. Selles kontekstis ei olnud esimene programm keskpangalt laenamisest sõltuvuse vähendamisel edukas, kuid teine ja kolmas programm olid edukad. Kui laenul on aga füüsiline tagatis, on olukord märksa parem. Abc laenud odavaim krediitkaart. Abi suhtes kehtisid poliitilised tingimused, mis olid määratletud Kreeka ametiasutuste ja laenuandjate vahelises lepingus. Menetlused loodi peaaegu aasta hiljem, kuid need keskendusid dokumentide ja teabevoo heakskiitmise ning väljamaksete ajakava ametlikule korrale. Programmide eelduseks on, et pärast nende lõppemist rahastatakse võla tagasimaksmist täielikult esmasest eelarveülejäägist ja turupõhise rahastamise kaudu. Luua strateegia, et tegeleda probleemidega, mis takistavad reformide rakendamist. aastal heaks ühe panga tütarettevõtte enamusosaluse müügi, kuigi tehing ei põhinenud mitmete pakkujatega võistupakkumise menetlusel. läbivaatamisel tähtajaks osaliselt täidetuks. Krediidiasutustel ei olnud nimetatud auditi koostamisel mingit rolli, kuid nad kiitsid heaks järelevalveasutuste otsuse audit läbi viia. Asjaolu, et kolme institutsiooni töötajatel oli mitmesuguseid teadmisi ja kogemusi, võimaldas koostada põhjalikumaid hinnanguid ja prognoose, vähendades seeläbi programmi väljatöötamise ja ajakohastamisega seotud vigade ja väljajätmiste ohtu. Poliitikasuundade ja reformide rakendamine on suur ja ohtlik puudujääk nõrga keskse järelevalve ja kultuuri tõttu, mis soodustab tulemuste asemel seadusloomet. Veelgi enam – kiirlaen on võimalik kodust lahkumata kätte saada.Kui laenutaotlus esitada argipäeval ning saad positiivse vastuse, kantakse laen su pangakontole kohe pärast lepingu allkirjastamist. IMFi eelarvebaasi ja -meetmete hinnang erineb Euroopa institutsioonide hinnangutest mitmes aspektis. Kontrollikoda uuris eelkõige järgmist. aasta märtsis, sest jätkusuutmatu võlatase ja oodatust suurem majanduslangus tõid esile vajaduse lisavahendite järele. Seda auditeerib audiitorite nõukogu, sealhulgas üks kontrollikoja audiitor, kuid Euroopa Kontrollikojal endal ei ole õigust ESMi auditeerida. Tingimuste täitmisega viivitamine ja nende täitmata jätmine Vastastikuse mõistmise memorandumi lõplik hindamine Tingimustele vastamine Tingimused palgaläbirääkimiste, tööaja paindlikkuse ja töökaitse õigusaktide kohta. Programmide eesmärgid Kreeka kohandamisprogrammide sekkumisloogika seisneb peamiselt Kreeka majandusliku tasakaalustamatusega tegelemises ja selles, et vältida Kreeka majanduskriisi ülekandumist ülejäänud euroalale. Esimene programm keskendus peamiselt vahetult olulise mõjuga eelarvepoliitikale, kusjuures pangandussektorit peeti sel ajal suhteliselt usaldusväärseks. Komisjoni kasutatavat reformide elluviimise hindamiskorda tuleks parandada, et paremini tuvastada halduslikke või muid tegureid, mis taksitavad reformide tulemuslikku elluviimist.

aastal analüüsiti mõningal määral programmijärgset raamistikku, kolmanda programmi jaoks see töö aga alles algab ega peegeldu seetõttu programmidokumentides. Eurorühm nõustas protsessi poliitiliselt terve programmitöö perioodi jooksul ja, mis kõige tähtsam, jõudis kokkuleppele programmide käivitamises, peamistes poliitilistes tingimustes, rahaliste vahendite eraldamises ja tähtsaimates rahastamistingimustes. Igal korral läks uutel juhtidel mõnevõrra aega, et taaskinnitada oma kohustusi ja lähenemisviisi reformidele ning määratleda uuesti riigi ja institutsioonide vaheline töökorraldus. Pankade rahastamistegevuse tegelik negatiivne voog oli aga viivislaenude suure ja kasvava osakaalu tõttu palju suurem. Võla jätkusuutlikkuse analüüsi lähenemisviis – võla pikaajaline areng, väljendatuna protsendina SKPst, määratleti laialdaselt kohaldatava kumuleeritud võla mehaanilise menetluse abil. Komisjon kasutas kõige uuemaid eeldusi rahvusvahelise majanduse dünaamika ja tehniliste näitajate kohta. aasta detsembri poliitilise kriisi tõttu sattus Kreeka pangandussüsteem uuesti tõsistesse raskustesse. Vastastikuse mõistmise memorandum Järelevalve Vaadata läbi erasektori pankrotiseadus, et tagada vastavus EKP märkustega. Samal ajal ei tohiks aga unustada kulukust. Riigi omanduses olevate äriühingute võlg konsolideeriti valitsuse üldisesse võlga. Siiski täpsustati üksikasju programmide käigus ja olemasoleva kogemuse alusel, et soodustada ühest arusaama ametiasutustest ja järelhindamisest. Kontrollikoda leidis puudusi valdkondadevahelises koordineerimises programmide väljatöötamisel ja juhtumeid, kus programmide meetmed ei olnud piisavalt ulatuslikud. Reformide ulatuslikkus Esimeses programmis paluti keskvalitsuse tegevus funktsionaalselt läbi vaadata, mida pidi tegema OECD, et aidata avaliku halduse reforme tähtsuse järjekorda seada ja luua kohandatud, riigipõhine lähenemisviis. Laenuandjad märgivad intressi erinevalt – mõned märgivad laenupakkumise juurde kuuintressi, mõned aastase intressi, mõned panevad kirja krediidi kulukuse määra. Finantsstabiilsuse taastamine Finantssektori reformide edukus sõltub ka programmivälistest teguritest. Programmide alguses keskenduti kitsamalt eelarvepoliitika jätkusuutlikkusele, kuid vajadus laiema majanduskasvu strateegia järele ilmnes alles hiljem. EKP-l ja seega ühtsel järelevalvemehhanismil on konkreetne vastutus finantsstabiilsuse tagamisel ning järelevaatajatena langetavad nad otsused iseseisvalt ja mõnel juhul ka ilma konfidentsiaalset turutundlikku teavet institutsioonidele avaldamata. läbivaatamisel: ei ole veel kohaldatav. aasta aprillis, kuid selle vastavust ei ole kunagi ametlikult hinnatud. Rahastamispuudujääkide arvutused jätsid Kreekale väga väikese tegutsemisruumi likviidsuspuhvri osas, mis määratletakse likviidsuspositsiooni seisukohast. See näitab, et rakendatud meetmed aitasid riigi rahandust püsivalt paremaks muuta. Vastutus reformide eduka elluviimise eest lasub Kreeka ametiasutustel. Tehnilise abi suurus ja panus avaliku halduse reformidesse olid piiratud. Teise ja kolmanda programmi vahel käsitles komisjon Kreekas toimuvat ka poliitikakokkuvõtete formaadis. Ta kaalub ka muude Euroopa järelevalveasutuste rahastatava pikaajalise tehnilise abi taotlemist. See peaks eelkõige käsitlema meetmete asjakohasust ja ajastust, võttes arvesse vastava liikmesriigi konkreetset olukorda. Ettevalmistav organ, kuhu kuuluvad esindajad majandus- ja rahanduskomitee euroalasse kuuluvatest liikmesriikidest, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Keskpangast. Ka poliitilised sündmused ning järgnenud ebakindlus ja ebastabiilsus avaldasid SKP kasvule väga halba mõju ning moodustavad seega asjaolu, mida ei saanud ette näha. Käesoleva aruande kohta Kontrollikoda uuris, kuidas Euroopa Komisjon on juhtinud Kreeka kolme makromajanduslikku kohandamisprogrammi, võttes seejuures arvesse programmide käigus kasutatud finantsabivahendite institutsioonilist ülesehitust. Konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandum – dokument, milles esitatakse peamiselt komisjoniga kokkulepitud majanduspoliitilised meetmed. Meetmed keskendusid palgaläbirääkimistele ja palgakujundusele, miinimumpalga määramisele ja summale, töökaitsealastele õigusaktidele ning tööaja paindlikkusele. Nagu ülalpool selgitasime, ei loe mitte niivõrd sissetuleku suurus kui hoopis kohustuste hulk.See tähendab, et laenufirmadel pole lahendust, mis sobiks igaühele. Dokumendis määratleti sisekord komisjonisisese ning nõukogu ja programmipartneritega toimuva teabevoo ja heakskiitmise jaoks.

Kiirlaenu võtmisega seonduvad riskid, mida sa peaksid.

. Teises ja kolmandas programmis pakutud lahendused ei taganud aga ülesannete ja pädevuse tõhusat jaotamist kahe otsustusorgani vahel. Vt komisjoni vastused osas „Järeldused ja soovitused“ allpool. Peale selle ei auditeeritud Kreeka ametiasutuste tegevust, sealhulgas isevastutuse küsimusi, mis võisid avaldada mõju rakendamisprotsessile. Laenutingimused määratleti finantsabi rahalise abi süsteemi lepingus ja ESMi juhatajate nõukogu kiitis väljamaksed heaks komisjoni vastavusaruannete põhjal, mis koostati koostöös EKPga.

5 asja, mida laenu võtmisel silmas pidada

. Seda probleemi süvendasid raskused terviklikele andmetele juurdepääsul. Poliitika lühiülevaadete läbivaatamise protsess sätestati komisjoni menetlustes, kuid seda ei dokumenteeritud. Vastastikuse mõistmise memorandumi lõplik hindamine Tingimustele vastamine Kreeka keskpank nõuab, et pangad, kelle kapitalibaas ei täida regulatiivseid nõudeid, võtaksid kapitalisüstide või restruktureerimise abil asjakohaseid meetmeid. programmi lõppemise tõttu. aastal maksejõuliste pankade jaoks kasutusele võetud erakorralise likviidsusabi kaudu. aastal Pikaajaline majanduslangus mõjutas negatiivselt Kreeka pankade likviidsust, bilansse ja finantstulemusi. Komisjon parandab analüütilist tööd programmi reformide kavandamisel, täpsustades tingimusi käsitlevat raamistikku, mis annab suurema selguse analüütiliste vahendite kohta, mida tuleb kasutada. aasta lõpp Programmide üldine kavandamine põhines makromajanduslikel prognoosidel ja rahastamispuudujäägi arvutustel, mille komisjon koostas koos programmipartneritega iga läbivaatamise jaoks. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil. Tehniline abi on hoolikalt kooskõlastatud ESMi kohandamisprogrammi sätetega, mille kohaselt on vastastikuse mõistmise memorandumisse sõnaselgelt lisatud mitmete reformide toetamine programmi raames. Avalik-õiguslike asutustega tehtavate käibemaksutehingute jagatud maksete mehhanismi on kasutatud Itaalias, kuid selle on kahtluse alla seadnud nii äri- kui ka maksunduseksperdid. Põhjalikku personalikava ei ole siiski veel koostatud. Laenuandjad märgivad intressi erinevalt – mõned märgivad laenupakkumise juurde kuuintressi, mõned aastase intressi, mõned panevad kirja krediidi kulukuse määra.

USALDUSÜHING KUI ETTEVÕTJA JA RISKIKAPITALISTI KOOSLUS.

. Ametiasutused võtavad meetmeid, et konsolideerida praegune ettevalmistav töö põhjalikku ja heakskiidetud riikliku e-valitsuse strateegiasse [---], mis võetakse vastu valitsuse reforminõukogus. Järelevalvetavad Enamiku analüüsitud tingimuste puhul suutis komisjon tõendada, et oli hinnanud programmide tingimuste täitmist ja et see töö põhines kindlal alusel. Valitsus esitab õigusakti, mis viib kõik registreeritud pankade töötajad erasektori töötajate staatusesse, hoolimata panga omandiõigusest. Suuremate väljaminekute jaoks sobib madalama intressiga väikelaen.Kiirlaenu olulised plussid ja miinusedIgal laenul on oma head ja vead. läbivaatamine Täitmata, hilineb. Rakendada kogu valitsust hõlmavat teadmiste haldamise süsteemi. Poliitilise stabiilsuse puudumine tekitas probleeme reformikava eest vastutamisega; see on üks olulisemaid asjaolusid, mida toonase poliitika tulemusi hinnates silmas pidada. Auditi ulatuse sellise piiratuse tõttu ei olnud kontrollikojal võimalik anda aru EKP osalemise kohta Kreeka makromajanduslikes kohandamisprogrammides. soovitus Programme tuleks hinnata hiljemalt peale nende lõppemist. Selle põhjuseks oli eelkõige eratarbimise ja investeeringute vähenemise alahindamine. Programmide kestel toimus põhjalik ja süsteemne institutsioonidevaheline vastastikune andmete ja kalkulatsioonide kvaliteedi hindamine. Puudused vastavuse järelevalves Vastastikuse mõistmise memorandum Järelevalve „Parlament võtab vastu õigusaktid, et parandada maksuhalduse ja -kontrollide tõhusust, rakendades Euroopa Komisjoni ja IMFi soovitusi. Laenufirma üritab siiski kaitsta end ning seepärast ollakse skeptilised esmakordse taotluse tegemisel. Kolmandas programmis nimetatakse tähtsaid tingimusi peamisteks tulemusteks, mis programmiga tuleb saavutada. Majandus- ja finantspoliitika memorandum – dokument, milles antakse ülevaade poliitikast, mida Kreeka ametiasutused peavad ellu viima. Euroala tippkohtumised on euroala liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumised. Meetmete ulatus Eksperdid on vaidlustanud avalik-õiguslike asutustega tehtavate käibemaksutehingute jagatud maksete mehhanismi. Samuti ei dokumenteerinud komisjon, kuidas neid kasutati otsustamise etapis ja milliseid Euroopa majandusprognoose kasutati programmi aluseks olevas prognoosis. Maksubaasi kahanemine vähendas osaliselt olulistest maksumeetmetest saadavat tulu: tavaliselt oli see nii käibemaksutulu puhul. Programmi edukust saab hinnata aastaid pärast selle lõppemist, kuna reformide kumulatiivne mõju avaldub aastate pärast. Programmide elluviimine võimaldas ära hoida finantssüsteemi kokkuvarisemise ja selle rängad tagajärjed Kreeka riigi jaoks, aga ka taastada finantsstabiilsuse, mis oli oluline edasise languse leevendamiseks. aastal euroala tippkohtumisel kokku Kreekale antava finantsabi tingimustes. Näited programmide ülesehituse dokumenteerimise kohta Euroopa Kontrollikoda. Selle sektori prioriteet oli eelarve konsolideerida ja see selgitab ka reformide järjekorra alates eelarvega seotud reformidest kuni struktuurireformideni. Vajadust ühiste tingimuste järele propageeris eurorühm. Vastavustabeli koostasid ja vaatasid läbi komisjoni töötajad ja esitasid selle seejärel koos teiste programmidokumentidega eurorühma töörühmale. Programmis ei nõutud Kreeka keskpangalt protsessi piisava läbipaistvuse tagamist. Reitingu alandamine kajastab Kreeka ees seisvaid probleeme seoses eelarve- ja struktuurireformi programmi rakendamisega ning täiendavate fiskaalmeetmete rakendamise poliitilist riski. Just seetõttu olemegi Financer.com lehel toonud välja Eesti laenufirmade pakkumised nende kulukuse järjestuses, üheskoos ka muu infoga nende kohta. See ei olnud kooskõlas asjaoluga, et maksuvõlad kasvasid kahe programmi ajal järjepidevalt. See õõnestas pankade vahendajarolli ning reaalmajanduse rahastamise kanalid olid ühtaegu nii piiratud kui ka kulukad. Komisjon nõustub soovitusega ja tuletab meelde, et ta ei saa kohustada teisi institutsioone võtma vastu töökorda, mis tuleb nii põhimõtteliselt kui ka sisuliselt kokku leppida ühiselt

Märkused