Laenulepingu tingimused on selgesti arusaadavad ja üheselt mõistetavad

Kui Laenusaaja taganeb ka müügilepingust, kohustub ta tagastama müügilepingu eseme Müüja sellesse müügiesindusse. nimetatud nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Placet Group OÜ-d. Taganemisõiguse kasutamisel peab Laenusaaja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt lisaks viivisele ka viivist ületava kahju, sh.

Liisi laenulepingu üldtingimused |

. Pärast lepingu lõppemist jätkab Placet Group OÜ kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks.

Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon on seaduses antud pädevuse piires vaidluste kohtuvälise lahendamise organiks. Placet Group OÜ kogub ning töötleb kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. et tal ei esine lepingu sõlmimiseks erakorralist vajadust, sõltuvussuhet või kogenematust. Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Placet Group OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt. Kuidas võtta SMS laenu ID tuvastamine laen. Laenu andmine Laenusaaja käsutusse tähendab antud lepingu kontekstis selle ülekandmist Müüjale. Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Placet Group OÜ või kliendiandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Juhul kui Laenusaaja taganeb lepinguga seotud müügilepingust, võib ta taganeda ka lepingust. Viivise arvestamine algab laenu või laenu osa tagastamise tähtpäevale järgneval päeval ja lõpeb tähtaegselt tegemata makse tegemise päeval. Laenusaajal on igal ajal õigus nõuda Laenuandjalt Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit ehk laenu tagastamise graafikut ja Laenuandjal on kohustus see Laenusaajale tasuta edastada. Pooled kohustuvad tagama lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Placet Group OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõttete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

Pangatingimused - Swedbank

. Placet Group OÜ töötajad töötlevad kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.. andmed tekivad teenuse kasutamisel. VIIVIS Kui Laenusaaja ei tee lepingu alusel saadud laenu tagasimakseid tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist lepingus ettenähtud intressimäära ulatuses. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel p. Leping või laenuleping naca home loan program. Leping lõpeb, kui Laenusaaja on täielikult kustutanud oma lepingust tuleneva võlgnevuse Laenuandja ees, st tagastanud kogu lepingu alusel saadud laenu ja tasunud muud lepingust tulenevad maksed ning on täitnud kõik lepinguga endale võetud kohustused. Juhul kui nimetatud kokkulepet ei õnnestu sõlmida, on Laenuandjal õigus koostada uus maksegraafik ühepoolselt, lähtuvalt lepingu tähtajast ning lepingus kokkulepitud intressimäärast ja ennetähtaegselt tasutud summast. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Klient võib Placet Group OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. et pakkuda ja reklaamida muu lepingupartneri tooteid või teenuseid. Juhul kui see ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus Eesti kohtus. Laenuandja saadab nimetatud maksegraafiku Laenusaajale e-posti- või postiaadressile ning Laenusaaja kohustub seda täitma. Kliendi poolt vastuväite esitamisel ja automatiseeritud otsusega mittenõustumise korral, Placet Group OÜ kliendiga otsuse aluseks olevat laenulepingut ei sõlmi. Laenulepingu tingimused on selgesti arusaadavad ja üheselt mõistetavad. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Placet Group OÜ vastamise tähtaega pikendada. Täpsem isikuandmete töötlemise tingimused ja kord on sätestatud Laenuandja veebiaadressil www.liisi.ee. et ei ole esitanud ning ei esita Laenuandjale valeandmeid ega –dokumente. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid õigusnõustajale ja vaidlusi lahendavale asutusele. Laenusaajale esitatud kirjalik ülesütlemisavaldus peab sisaldama Laenuandja ettepanekut kokkuleppe saavutamiseks nimetatud kahenädalase tähtaja jooksul. Kui Laenusaaja elukoht ei ole Eestis, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. krediidiandjatele, inkassoteenuse pakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellega Placet Group OÜ peab läbirääkimisi lepingu üleandmiseks, lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks või pantimiseks. Laenuandjaga arusaamatuste või vaidluste tekkimisel on Laenusaajal igal ajal õigus pöörduda kohtuvälise lahendi saamiseks Tarbijakaitseameti juures asuva tarbijakaebuste komisjoni poole. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. Placet Group OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected] Vaidluse korral lasub tõendamiskoormis Laenuandjal, kes peab tõendama, et Laenusaaja on edastatud lepingutingimused vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui Laenusaaja taganeb lepingust, on tal õigus taganeda ka lepinguga seotud müügilepingust, avaldades vastavat soovi taganemisavalduses. Kui lepingut kirjalikult ei allkirjastata, saadab Laenuandja Laenusaajale kas posti või elektronposti teel lepingu koos laenu tagastamise graafiku ja üldtingimustega. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid. Leping loetakse sõlmituks momendist kui Pooled on vahetanud tahteavaldusi, mille järel on piisavalt selge, et Pooled on saavutanud kokkuleppe. Kliendil ei ole õigust keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista kliendiandmete edasist töötlemist Placet Group OÜ poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Placet Group OÜ muu õigustatud huvi korral. Lepingu osalise ennetähtaegse tagastamise korral sõlmivad Pooled kokkuleppe uue maksegraafiku kinnitamiseks. Sellise taganemise tagajärgedele kohaldatakse samasuguseid sätteid, nagu taganemise puhul lepingust ja sellega seotud müügilepingust. saamata jäänud tulu ning kulude hüvitamist. Kui Laenusaaja on esitanud Laenuandjale oma kompromissettepanekud ja poolte vahel toimuvad läbirääkimised, ei ole Laenuandjal õigust pöörduda kohtusse võla nõudes kuni läbirääkimiste lõpuni. Placet Group OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Sellise töötlemise tarbeks ei kogu Placet Group OÜ eraldi kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab Placet Group OÜ kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest. Volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid üksnes Placet Group OÜ juhiste kohaselt. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, teda on lepingueelselt nõustatud ja pakutud selleks võimalus ning ta on tutvunud kõigi lepingu põhi- ja üldtingimustega. läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile kõiki kontserni osutatavaid teenuseid. Isikuandmete töötlemisel kohustub Laenuandja järgima Isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid.

Laenulepingu tüüptingimused - Coop Pank

. Klient võib nõuda Placet Group OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks. et esitab Laenuandja esimesel nõudmisel oma pangakonto väljavõtte või mõne muu sissetulekut tõendava dokumendi. Kliendil on õigus esitada vastuväide konkreetsest olukorrast lähtudes teda puudutavate isikuandmete töötlemisel automatiseeritud töötlusel põhineva automaatse üksikotsuse kohta, samuti kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil. Ennetähtaegse tagasimaksmise avaldus on Laenusaajale siduv ja sellest ei saa taganeda ilma Laenuandja nõusolekuta.

Tarbijaveeb - | Muud laenulepingu tingimused

. Placet Group OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. et ta on täiesealine ning käesoleva lepingu sõlmimine vastab tema krediidivõimele. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada eelkõige kohtuväliselt. Elektroonilisel teel sõlmitud lepingute puhul loetakse leping lõplikult sõlmituks kui Laenusaaja on tasunud esimese osamakse. Edasilükatud intressimaksega lepingu ennetähtaegse tagasimakse korral kohustub Laenusaaja tasuma intressi ka aja eest alates lepingu sõlmimisest kuni ennetähtaegse tagasimakse tegemiseni. Placet Group OÜ-l on õigus muuta käesolevaid kliendiandmete töötlemise „Põhimõtteid“ ühepoolselt. Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on Placet Group OÜ-le ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on antud elektroonilisel kujul. Laenulepingu tingimused on selgesti arusaadavad ja üheselt mõistetavad. hallata ja täita sõlmitud lepingut. Avalduses peab olema selgelt ära näidatud summa, mida Laenusaaja soovib ennetähtaegselt tagastada, samuti ennetähtaegse täitmise päev. et on Hinnakirjaga tutvunud ja kohustub tasuma kõiki täiendavaid tasusid, mis tulenevad Lepingust ja/või Hinnakirjast. Eelnevas punktis on nimetatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kõik sissenõudmiskulud, mis on ette nähtud lepingus ja hinnakirjas

Märkused