Pakun laenu kas võlakiri on laenuleping

Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c.

Pakun laenu; kas võlakiri on laenuleping -

. Pakun laenu kas võlakiri on laenuleping. andmed maksevõime kohta; i. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ.

Pakun laenu eraisikule; kulla laen -

. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b.. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Kas sul on mõni eriline maksekaart?. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Pakun laenu kas võlakiri on laenuleping. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid.

andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Laenud mõistlikele inimestele raha.ee

Märkused